Fra affald til energi

Kraftvarmeanlægget består af en ovnlinje 4 og 5 med en forbrændingskapacitet på 10 tons affald pr. time. Ovnlinje 4 har en kapacitet på 7,4 MW el og 20,8 MW. Ovnen er forsynet med et to-trins vådt røggasrensningsanlæg samt rensning for dioxin og nitrogenoxider (NOx).

Ovnlinje 5 afløser de tre gamle fjernvarmeproducerende ovnlinjer, der bygget fra 1969 og frem til 1989. Ovnlinje er placeret ved siden af Ovnlinje 4.

Ovnlinje 5 er designet med høj energieffektivitet og stor robusthed for øje. Den samlede energiudnyttelse for anlægget bliver tæt på 100 %.

Elproduktionen udgør ca. 25 %, mens fjernvarmen udgør ca ca. 75 % af den samlede energi.

Norfors har godkendelse til at brænde 152.000 ton forbrændingsegnet affald årligt med et forventet energiindhold på op til ca. 1.900.000 GJ – giga joule.

Ovnlinje 5 brænder primært affald, men den vil også kunne brænde biomasse som træflis og lignende samt spildevandsslam sammen med affaldet.

Eftersom ovnlinje 5 er bygget med den nyeste teknologi, er miljøbelastningen fra det nye anlæg minimal.

Den høje energieffektivitet bidrager til at fortrænge energiproduktion på fossile brændsler, for eksempel kul. Ovnlinjen vil årligt fortrænge ca. 100.000 ton CO2 årligt.

Det forventes at Ovnlinje 5 har en levetid på 20 år. I den periode vil det nye anlæg bidrage positivt med et trecifret millionbeløb til samfundsøkonomien.