Indsamlingsordninger for erhvervsaffald

En indsamlingsordning betyder, at affaldet skal indsamles og behandles efter nogle bestemte regler, som kommunen har fastlagt. Ordningerne er lavet for at være helt sikker på, at affaldet behandles korrekt og ensartet. Der findes følgende indsamlingsordninger gældende i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommune:

Indsamling af restaffaldslignende affald

Restaffaldslignende affald er affald, der i art og omfang svarer til restaffald fra private husholdninger, madaffald fra storkøkkener, letfordærveligt affald og andet, der kan give hygiejniske problemer. Affaldet indsamles sammen med restaffald fra husholdninger.

Indsamling af farligt affald

Som udgangspunkt skal alt farligt affald, herunder olie- og kemikalieaffald bortskaffes via Norfors’ ordning.

De nærmere bestemte regler om opsamling, opbevaring, emballering, afhentning og evt. fritagelse fås ved henvendelse til den enkelte hjemkommune. Vejledning og gode råd gives selvfølgelig også.

Indsamling af klinisk risikoaffald

Alt klinisk risikoaffald (tidligere kaldet sygehusaffald) fra f.eks. læger, tandlæger, sygehuse og labolatorier skal indsamles efter aftale med Norfors. Oplysninger om hvordan affaldet sorteres, opbevares, mærkes og anmeldes fås ligeledes hos Norfors.

Indsamling af bil- og lastbildæk

Indsamlingen af dæk administreres nationalt og en række virksomheder er godkendte til at måtte modtage og behandle dæk. Disse virksomheder er ligeledes forpligtiget til at afhente dæk (dog minimum 50 stk. af gangen) hos producenten.

Læs mere her.

Skrotning af biler

Siden 2007 har producenter og importører haft ansvaret for ophugningen af udtjente motorkøretøjer.

Det er muligt for alle at få en skrotningsgodtgørelse ved at aflevere det udtjente køretøj til en af de mange godkendte autoophuggere. 

Vil du vide mere om ordningen så se på Dansk Producentansvars hjemmeside.

Indsamling af blyakkumulatorer (bilbatterier)

Indsamlingen af bilbatterier er landsdækkende. Se listen over registrerede indsamlere ved at klikke her. I tvivlstilfælde er det altid kommunernes Regulativ for Erhvervsaffald der gælder. Regulativerne kan downloades her, eller fås ved henvendelse til Norfors eller kommunerne.