Husstandsindsamlet restaffald

Hvad sker der med affaldet?

Affaldet leveres til Norfors’ energianlæg, hvor energien udnyttes til at producere fjernvarme og elektricitet.

Affald, der brændes, består hovedsageligt af organisk materiale som papir, træ, pap, madrester osv. Derfor regnes forbrænding af affald som stort set CO2 neutral, idet planterne har opsuget kulstof eller CO2 under deres vækst, og det er denne CO2 der frigives igen ved forbrænding. Når affaldet forbrændes, er det vigtigt, at energien i affaldet udnyttes til at fortrænge fossile brændsler som kul, oile og gas. Herved reduceres samfundets bidrag til udledning af CO2, som skaber den globale opvarmning. CO2 bidraget reduceres ved, at affaldsanlægene producerer el og varme, der ellers skulle være lavet på fossile brændsler som kul, olie eller naturgas.

Hvor kan du aflevere affaldet?

  • Ved husstanden

OBS: Restaffald kan ikke afleveres på genbrugspladsen