Husstandsindsamlet plast samt mad- og drikkekartoner

Hvad sker der med affaldet?

Fraktionen består af to dele, som håndteres i samme affaldsstrøm:

  • Rengjort husholdningsplast
  • Mad- og drikkekartoner, som er fremstillet af pap, der er en coating på indersiden af enten plast eller aluminium, for at sikre kartonen er tæt

Affaldet presses i baller for at spare CO2 i den videre transport til genvindingsanlægget.

DKK Plastics afhenter ballerne og afsætter dem til det specialiserede sorteringsanlæg EGN i Tyskland.

DKK Plastics har ved kontraktindgåelse forpligtiget sig til at sikre at deres aftagere oparbejder det leverede plastaffald samt mad- og drikkekartoner med henblik på at opnå en så høj genanvendelse som muligt.

Følgende minimumskrav til udsortering skal opfyldes:

  • Udsortering i henhold til intentionerne i ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, af 16. juni 2020 hvor minimum 60% af den totale leverede mængde plastaffald samt mad- og drikkekartoner (inkl. fejlsorteringer) efter Leverandørens sortering/oparbejdning skal afsættes til genanvendelse, og
  • Sorteringsanlægget skal være fysisk beliggende i et EU/EØS-Land

DKK Plastics oplyser følgende:

  • På EGN’s anlæg bliver affaldet separeret ud i flere forskellige plasttyper samt andre affaldstyper til genanvendelse, herunder karton. Materialerne gennemgår en yderligere kvalitetssortering og neddeles i små stykker som vaskes
  • EGN oparbejder plastfraktionen til granulat, som kan indgå direkte i produktion af nye plastprodukter, f.eks. beholdere, rør og tøj.
  • Restaffaldet fra mad- og drikkekartoner sendes til enten Niederauer Mühle GmbH eller Delkeskamp GmbH, som adskiller papir/pap fra den påførte coating af plast eller aluminium. Ca. 75% pap udsorteres, og restfraktionen herfra udgør ca. 25%. Delkeskamp producerer selv pap og papir eksempelvis til emballager, hvori udbyttet fra oparbejdning af drikkekartoner indgår. Alle de oparbejdede materialer indgår til fremstilling af emballager til bl.a. levnedsmidler.
  • Restfraktionen, som består af plast og aluminium fra mad- og drikkekartonerne, udgør ca. 25%. Fraktionen afsættes til Palurec GmbH, som sikrer en yderligere genanvendelse af plast og aluminium.

Senest opdateret 09.12.2022

Hvor kan du aflevere affaldet?

  • Ved husstanden
  • Genbrugsplads – container 41: Rengjort plast samt mad- og drikkekartoner fra husholdninger