Flytning af jord

Ved flytning af jord skal de landsdækkende regler for klassificering og flytning af jord følges. Det er kommunen, der er myndighed på dette område, og alle spørgsmål skal derfor rettes til den kommune, hvor jorden skal flyttes fra.

Disse regler betyder bl.a. følgende for jordflytning:

Al jord fra byzone klassificeres som værende “lettere forurenet” ind til andet er bevist. Den respektive kommune kan oplyse hvad der er byzone og landzone. Kommunen kan udtage områder i byzonen, som de mener er “rene”. Kontakt kommunen for disse oplysninger.

Ved flytning af jord fra byzone gælder, at op til 1 m3 om året må afleveres på den lokale genbrugsplads uden videre.

Flytning af mere end 1 m3 fra byzone skal altid anmeldes til den respektive kommune. 

Skemaet kan udfyldes af grundejeren, entreprenøren, vognmanden eller lignende – og skal sendes til kommunen. En kopi af skemaet skal desuden medbringes, når jorden køres til det valgte modtageanlæg. Kontakt modtageanlægget inden, da der kan være specielle forhold hos dem vedrørende papirgangen.

Jorden skal analyseres inden den flyttes væk fra oprindelsesstedet, eller også kan jorden køres til en karteringsplads, hvor der tages analyser efterfølgende.

Genbrugsgården modtager i få særlige tilfælde nogle typer af forurenet jord. Kontakt Norfors på tlf. 45 16 05 00 for nærmere oplysninger.