Ordensregler

På Norfors genbrugspladser passer vi på hinanden. Derfor har vi også et sæt ordensregler, som skal overholdes på pladserne.

Nedenstående regler for brug af og adgang til genbrugspladserne er godkendt af politiet og Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Overtrædelser kan medføre bortvisning og/eller politianmeldelse og evt. bøde.

Følgende regler gælder brugere, som opholder sig på genbrugspladsen:

1. Borgere med adresse i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner må benytte pladserne.

2. Affaldet skal håndaflæsses og sorteres efter skiltning eller anvisning fra pladspersonalet.

3. Personalet må ikke bistå med aflæsning af affald.

4. Enhver anvisning fra personalet skal følges.

5. Spild i forbindelse med aflæsning skal fejes op inden pladsen forlades.

6. Farligt affald må kun afleveres, når personalet er til stede.

7. Det er ikke tilladt at henkaste affald på eller uden for pladsen.

8. Køretøjer må maksimalt have en totalvægt på 3.500 kg ekskl. trailer.

9. Hver husstand må max. aflevere 200 kg farligt affald pr. år, samt 20 hele ikke-støvende asbestplader (eternit) pr. år.

10. Det er forbudt at klunse, det vil sige at fjerne andres affald, herunder genanvendelige produkter. Forbuddet gælder affald og genanvendelige produkter, der er placeret i containere, i bure, på belægning eller på de besøgendes trailere/i køretøjer m.v. For de pladser, hvor der er opsat ”Byttecontainer” gælder endvidere følgende: Forbuddet mod at medtage brugbare genstande gælder ikke dog for affald og genanvendelige effekter, som er placeret i eventuelt opstillet ”byttecontainer”. ”Byttecontaineren” er oprettet med henblik på borgernes benyttelse til privat forbrug. Det er ikke tilladt at medtage effekter med henblik på videresalg. Brugeren må maksimalt opholde sig 20 min. pr. dag i ”Byttecontaineren”.

11. Det er ligeledes forbudt at medbringe genstande og hjælperedskaber, som har til formål at indgå specifikt i klunseaktivitet, medmindre disse genstande og hjælperedskaber bortskaffes i den relevante affaldsfraktion, og således ikke udføres fra genbrugspladsen igen.

12. Brugere af genbrugspladsen er forpligtet til – på personalets forespørgsel – at fremvise gyldig legitimation. Ligeledes er der pligt til at afgive alle oplysninger om, hvorfra affaldet og de genanvendelige produkter er fremkommet, og hvem i kommunen, der har produceret affaldet.

13. Personalet kan bortvise brugere af genbrugspladsen, når personalet vurderer, at en bruger fjerner affald eller genanvendelige produkter eller viser adfærd, hvor brugeren har til hensigt at fjerne affald eller genanvendelige produkter. Bortvisning kan ligeledes ske, hvis personer opholder sig på genbrugspladsen uden relevant ærinde, ikke følger givne anvisninger eller er til gene for pladsens personale eller besøgende.

14. Børn må ikke færdes alene på pladsen.

15. Der må ikke parkeres på arealer, hvor der skiltes med ”Parkering forbudt”.

16. Før køretøjet forlades, skal motoren slukkes og håndbremsen trækkes.
Punkt 10 – 16 er hjemlet i medfør af ordensbekendtgørelsen § 16. Overtrædelse af punkt 10 – 16 straffes med bøde i medfør af ordensbekendtgørelsens § 18.
(Bekendtgørelse nr. 511 af 20.juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv. samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger).