Farligt affald

OBS: Husstandsindsamling af farligt affald fra boliger med egne affaldsbeholdere påbegyndes i slutningen af 2023. For ejendomme med fællesbeholdere er ordningen ved at blive udrullet. Tjek din kommunes hjemmeside for mere information.

Hvad sker der med affaldet?

Det husstandsindsamlede farlige affald sorteres og sendes til forskellige godkendte behandlingsanlæg.

  • Enkelte fraktioner kan genanvendes, f.eks. spildolie, som oparbejdes til ny olie, samt oliefiltre, som adskilles og olieindholdet brændes i et højtemperatur-forbrændingsanlæg, hvor der produceres el og fjernvarme. Metallerne i filtrene blev smeltet og genanvendt som nye råvarer.
  • Noget af det farlige affald brændes i ovne, hvor man kan opnå meget høje temperaturer. På den måde uskadeliggøres giftstofferne i affaldet – og man kan bruge varmen til at lave fjernvarme og elektricitet.
  • Andet af det farlige affald gennemgår en kemisk behandling med henblik på neutralisering af de reaktive stoffer.
  • Endelig deponeres visse typer farligt affald på godkendte deponier, hvor det ikke udgør nogen trussel mod grundvandet og miljøet som helhed.

Senest opdateret 11.03.2020

Hvor kan du aflevere affaldet?

  • Ved husstanden:
    • Boliger med egen affaldsbeholder: I en rød boks udleveret af kommunen
    • Boliger med fælles affaldsbeholdere: I farligt affaldsskab eller røde bokse – spørg viceværten
  • Genbrugsplads – container 60