Anvisning af erhvervsaffald

Kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald er ikke omfattet af kommunens anvisningspligt. Miljøstyrelsen har derfor udarbejde et centralt affaldsregister, hvor erhvervsvirksomheder kan finde et relevant modtageanlæg eller indsamler til deres kildesorterede genanvendelige affald, se HER. Kommunerne informerer i samarbejde med Norfors og kommunerne klassificerer affaldet.

På Norfors’ hjemmeside er fortsat kommunal anvisning for, hvor virksomhederne skal aflevere dét affald, der ikke er kildesorteret genanvendeligt affald, herunder forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald.

Således skal affald, der er frembragt i Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommune:

  • hvis det er forbrændingsegnet – afleveres til det fælleskommunale affaldsforbrændingsanlæg Norfors.
  • hvis det er deponeringsegnet – afleveres på Skibstrup Affaldscenter.

Det er virksomhedens ejer, der har ansvaret for, at deres affald transporteres til behandling de rigtige steder.

Bygge- og anlægsaffald

Byggeaffald, asbest og farligt affald skal anmeldes til kommunen.

Ved bygge-/anlægsarbejde, renovering og nedrivning har bygherren selv ansvaret for at sortere og bortskaffe byggeaffaldet. I praksis vil opgaven typisk være overdraget til entreprenøren via kontrakten på arbejdet, men selve ansvaret for korrekt bortskaffelse af byggeaffald påhviler stadig bygherren.

Før man går i gang med renovering eller nedrivning, skal man anmelde til kommunen, hvad byggeaffaldet består af, og hvor meget der er, hvis:

  • Nedrivningsarbejder, renoveringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder der skaber mere end ét ton affald, eller
  • Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977, eller
  • Der skal bortskaffes farligt affald med indhold af fx asbest, bly i maling, PCB og tungmetaller

Anmeldelsen foretages i portalen Bygningsaffald.dk.

Alle typer affald skal anmeldes, uanset om der er tale om genanvendeligt, forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller farligt affald.

Kommunen skal have anmeldelsen senest 14 dage, før arbejdet går i gang.

Når kommunen har modtaget anmeldelsen, vil de lave en anvisning af det affald, som ikke er genanvendeligt

Bemærk: Byggeaffald må først fjernes fra aktivitetsadressen, når der er modtaget en færdigmelding af projektet fra kommunen.

Bemærk: Norfors skal godkende anvisning og analyser/miljørapport inden affaldet kan afleveres på Norfors’ forbrændingsanlæg.

Læs mere i affaldsbekendtgørelsens kapitel 11 om anmeldelse af byggeaffald her.