Deponeringsegnet affald

Den 1. januar 2008 kom der nye landsdækkende regler for klasseficering og flytning af jord. Det er kommunen, der er myndighed på dette område, og alle spørgsmål skal derfor rettes til den kommune, hvor jorden skal flyttes fra.

Disse regler betyder bl.a. følgende for jordflytning:

Al jord fra byzone klassificeres som værende “lettere forurenet” ind til andet er bevist. Den respektive kommune kan oplyse hvad der er byzone og landzone. Kommunen kan udtage områder i byzonen, som de mener er “rene”. Kontakt kommunen for disse oplysninger.

Ved flytning af jord fra byzone gælder, at op til 1 m3 om året må afleveres på den lokale genbrugsplads uden videre.

Flytning af mere end 1 m3 fra byzone skal altid anmeldes til den respektive kommune. Klik HER og download Anmeldeskemaet.
Skemaet kan udfyldes af grundejeren, entreprenøren, vognmanden eller lignende – og skal sendes til kommunen. En kopi af skemaet skal desuden medbringes, når jorden køres til det valgte modtageanlæg. Kontakt modtageanlægget inden, da der kan være specielle forhold hos dem vedrørende papirgangen.

Jorden skal analyseres inden den flyttes væk fra oprindelsesstedet, eller også kan jorden køres til en karteringsplads, hvor der tages analyser efterfølgende.

Hvis jorden overholder grænseværdierne for “ren jord”, kan den køres til Genbrugsgården (tidligere kaldet Toelt Losseplads), såfremt der forinden udfyldes og fremsendes et “Oplysningsskema for modtagelse af ren jord”. Download dette skema HER.

Genbrugsgården modtager også nogle typer af forurenet jord. Kontakt Norfors på tlf. 45 16 05 00 for nærmere oplysninger.

Flytning af ren jord fra “landzone” kan fortsat afleveres på Genbrugsgården, såfremt der er fremsendt et “Oplysningsskema for modtagelse af ren jord”. Se ovenfor. Denne jordflytning skal ikke anmeldes til kommunen.